TRANG THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2020

1. CẤU TRÚC BÀI THI

Bài thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi do Ban Đề thi xây dựng.

- Câu hỏi thi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng.

- Mỗi câu đúng được tính 4 điểm (tổng 100 điểm).

- Thời gian mỗi lượt thi: 25 phút.

2. LƯU Ý

- Trước khi trả lời bài thi người thi phải nhập đầy đủ thông tin: Họ và tên, Email, Tên đơn vị để ban tổ chức thống kê. Các bài thi không điền đầy đủ các thông tin sẽ không được chấp nhận.

- Trả lời đầy đủ 25 câu hỏi trắc nghiệm do phần mềm đưa ra. Kết quả sẽ được tính và hiển thị khi người thi xác nhận hoàn thành bài thi. Phần mềm sẽ ghi nhận và thống kê trong mục Thành tích.

- Số lượt thi không quá 3. Lượt thi có thành tích cao nhất sẽ được tính để trao giải.